LACTO VEGAN
-20%

Calzone Four Cheeses

Olives, Tomato, Dorblu cheese, Parmesan cheese, Chees Feta, Mozzarella cheese, Yeast dough
300 g
х
188
150
uah