LACTO VEGAN
-20%

Pizza Margherita 100 cm

Tomato, Tomato sauce, Dry basil, Mozzarella cheese, Yeast dough